Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Sobota, 16 lutego 2019 r.
Wstecz
Rozszerzenie programu Natura 2000 – Rok zająca
09.2009 r.

Na pograniczu Równiny Kościańskiej i Pojezierza Krzywińskiego rozpościera się malowniczy Park Krajobrazowy im. Generała Dezyderego Chłapowskiego. Utworzony został w 1992 roku, ponad połowę z 17 200 ha powierzchni Parku zajmuje ukształtowany w pierwszej połowie ubiegłego wieku historyczny krajobraz rolniczy. Jego twórcą był generał Dezydery Chłapowski, ówczesny właściciel majątku w Turwi, jeden z najsłynniejszych reformatorów polskiego rolnictwa i leśnictwa. Swoją wiedzę zdobywał między innymi w Wielkiej Brytanii. Nowością było tworzenie przez niego krajobrazu z gęstą siecią różnych zadrzewień oraz drobnych zbiorników wodnych będących miejscem pokarmowym i bazą noclegową zwierząt polnych. Dzięki, w znacznym stopniu zachowanym do dziś, starym zadrzewieniem, krajobraz ten wyróżnia się wśród obszarów rolnych specyficznym mikroklimatem, bogactwem roślin i zwierząt, a przede wszystkim swoistym, niepowtarzalnym pięknem. Dobrze czują się tu zarówno liczne populacje zwierząt łownych jak i zwierzęta zagrożone wymarciem (bóbr, orzeł przedni itp.). Troszczą się o nie wspólnie leśnicy, myśliwi i młodzież okolicznych szkół, w tym i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w NIetążkowie.
Młodzież zrzeszona w Szkolnym Kole Ekologicznym już od 2001 roku ma duży wkład w kształtowanie tego pięknego krajobrazu. Coroczne akcje ekologiczne pomagają w utrzymaniu porządku w śródpolnych ostojach starszych i młodszych. Dosadzanie drzewek i krzewów ma także na celu zapewnienie różnorodności gatunkowej w doborze pokarmu dla zwierzyny drobnej bytującej w zadrzewieniach śródpolnych.
Współpraca z Kołem Łowieckim „Ryś” w Kościanie i Nadleśnictwem Kościan pozwala na współorganizowanie zielonych lekcji przyrody nie tylko w ławie szkolnej ale zwłaszcza – na łonie natury. Lekcje plenerowe odbywają się w lasach Nadleśnictwa oraz w łowisku i stanicy KŁ. Młodzież ma możliwość obserwowania przyrody o różnych porach roku, uczy się szacunku dla każdej formy życia i współtroski o stan przyrody dla następnych pokoleń.
Współczesne, intensywne rolnictwo zmniejsza różnorodność biologiczną Jednym z rezultatów jest regres zwierzyny drobnej zamieszkującej pola. Monokultury rolnicze wielkoobszarowe eliminują zadrzewienia śródpolne. Część zwierząt zostaje zmuszona do zmiany siedlisk terytorialnych, co skłania je do rywalizacji między osobnikami dotąd zamieszkujących dany teren a nowymi, przybywającymi z innych pól. Zmniejszają się populacje na skutek zbytniej chemizacji upraw rolnych i działalności wielkogabarytowych pojazdów gospodarskich takich jak kombajny, ciągniki itp. Pomagają one w pracach codziennych człowiekowi niszcząc jednocześnie siedliska naturalne zwierząt.
Liczne instytucje stają w obronie gatunków zagrożonych, które niegdyś zasiedlały terytorium Polski. Dużą popularnością cieszył się program edukacyjno – ekologiczny skierowany do szkół, któremu towarzyszył za każdym razem inny gatunek: ogłoszono „Rok kuropatwy”, „Rok bobra”, „Rok cietrzewia”. W bieżącym roku szkolnym „Rok zająca” zainicjowały lekcje przyrodnicze przybliżające założenia programu europejskiego Natura 2000. Jest to najambitniejszy program powstały z inicjatywy Unii Europejskiej jaki kiedykolwiek został podjęty dla ochrony bogatego dziedzictwa przyrodniczego Europy. Patronującego tegorocznej akcji zająca można spotkać na terenie całego kraju. Liczebność zajęcy w ostatnich latach gwałtownie spadła, stąd troska o ten gatunek. W Wielkopolsce możemy przyczynić się do zwiększenia liczebności populacji zająca sadząc i dbając o remizy śródpolne, które są dla nich ostoją i bazą pokarmową. Zielona lekcja przyrody w Nadleśnictwie Kościan obejmowała zarówno działania instruktażowo – teoretyczne jak i praktyczne. Spotkanie z leśnikami inicjujące „Rok zająca” miało miejsce w szkółce leśnej Nadleśnictwa Kościan. Młodzież wraz z opiekunami Magdaleną Połczyńską i Małgorzatą Dąbrowską uczestniczyła w prelekcji prowadzonej przez panią Marlenę Kowalkowską i pana Mirosława Koronowskiego. Młodzi ekolodzy poznali metody rozmnażania materiału nasadzeniowego w szkółce leśnej i sposób wprowadzania materiału szkółkarskiego w środowisko naturalne kompleksów leśnych i śródpolnych. Zielona lekcja zakończyła się wspólnym ogniskiem.

Magdalena Połczyńskabip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych

Uwaga! Zmiana osoby kontaktowej w sprawie wynajmu sali gimnastycznej


Nasi Partnerzy

zobacz »