Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Poniedziałek, 19 lutego 2018 r.
wstecz wstecz

Rekrutacja r. szk. 2017/2018


Typy szkół w r. szkolny 2017/2018

Nazwa szkołyNazwa profilu/zawoduJęzyk obcy
przedmioty rozszerzone
Przedmiot wskazany
przez szkolną
komisję rekrutacyjną
Cykl kształcenia

Liceum ogólnokształcące


dla młodzieży
klasa ogólnaj. angielski
j. niemiecki
j. angielski
geografia
biologia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata
klasa policyjna
i policyjna konna
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
geografia
chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata
klasa strażacko-ratowniczaj. angielski
j. niemiecki
j. angielski
geografia
chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata
klasa wojskowaj. angielski
j. niemiecki
j. angielski
geografia
chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata
(p r o j e k t)
klasa lotnicza
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
geografia
fizyka
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata
(p r o j e k t)
klasa sportowa
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
biologia
chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata

Technikum


dla młodzieży
technik spedytor j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
geografia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
4 lata
technik architektury krajobrazu j. angielski
j. niemiecki
geografia
biologia
j. polski
matematyka
biologia
geografia
4 lata
technik hotelarstwa z concierge j. angielski
j. hiszpański
j. angielski
geografia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
4 lata
technik informatyk j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
fizyka
j. polski
matematyka
j. angielski
informatyka
4 lata
technik rolnik j. angielski
j. niemiecki
geografia
biologia
j. polski
matematyka
biologia
geografia
4 lata
technik żywienia i usług
gastronomicznych
j. angielski
j. niemiecki
geografia
chemia
j. polski
matematyka
chemia
geografia
4 lata
(p r o j e k t)
technik weterynarii
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
biologia
4 lata
(p r o j e k t)
technik fotografii i multimediów
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
geografia
4 lata

Szkoła branżowa


(dawna zawodowa) dla młodzieży
(pracownicy młodociani)
wszystkie zawodyj. angielskij. polski
matematyka
geografia
informatyka
3 lata

Szkoła policealna


(bezpłatna)
kształcąca w zawodach:
opiekun w domu pomocy społecznej
florysta
BHP
j. angielski
j. niemiecki

Regulamin i harmonogram
przyjmowania kandydatów do klas pierwszych
liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia
na rok szkolny 2017/2018


 1. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie zostały opracowane w oparciu o:
  • Zarządzenie nr 110.1.35.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2017/2018
  • Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60) uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U z 2017 r. poz. 586)
 2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Dokumenty kandydatów do szkoły przyjmowane są zgodnie z harmonogramem zawartym w tabeli poniżej w godzinach od 8:00 do 14:00 w sekretariacie uczniowskim. Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce „Wymagane dokumenty” lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
 4. Test sprawnościowy dla kandydatów klas mundurowych przeprowadzony zostanie 29 maja 2017 roku o godz. 15:00. Termin dodatkowy 30 maja 2017 roku o godz. 9:00. Wyniki testu sprawnościowego ogłoszone zostaną 1 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 (lista w sekretariacie szkoły).
 5. O przyjęciu kandydata do jednej z klas pierwszych decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Na sumę składają się punkty:
  1. uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego – wynik przedstawiony w procentach z:
   - języka polskiego
   - historii i wiedzy o społeczeństwie
   - matematyki
   - przedmiotów przyrodniczych
   - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
   mnoży się przez 0,2
  2. uzyskane z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wskazanych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wg zasady:
   - ocena celująca = 18 punktów
   - ocena bardzo dobra = 17 punktów
   - ocena dobra = 14 punktów
   - ocena dostateczna = 8 punktów
   - ocena dopuszczająca = 2 punkty
  3. za świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów
  4. za konkursy przedmiotowe oraz inne osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych lub sportowych odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum (zgodnie z wykazem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty). W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów:
   1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
    - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
    - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
   2. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust.4 i art. 22 ust.2 pkt 8 ustawy
    - tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
    - tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
    - tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania – 3 pkt.
   3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
    - dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
    - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
    - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
    - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
    - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
   4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust.4 i art.22 ust.2 pkt.8 ustawy
    - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
    - dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
    Dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
    - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
    - tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania – 3 pkt.
    - tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.
   5. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. IV, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    - międzynarodowym – 4 pkt.
    - krajowym – 3 pkt.
    - wojewódzkim – 2 pkt.
    - powiatowym – 1 pkt.
  5. za osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności i działalności na rzecz innych ludzi oraz środowiska (wolontariat, hospicjum, schronisko dla zwierząt) – przyznaje się 3 punkty.
  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do szkoły wynosi 200.
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub do danej części egzaminu gimnazjalnego stosuje się zapisy Rozporządzenia MEN z dnia 14.03.2017 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 586)
 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kształcenia za względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 8. Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych w kolejności alfabetycznej.
 9. Wszelkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji rozstrzyga dyrektor szkoły.

Terminarz rekrutacji do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego (nie dotyczy klasy ogólnej)


Od 4 maja do 18 maja 2017 r. do godz. 15:00Składanie dokumentów do wybranych klas pierwszych (wniosek z załącznikami). Wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły
29 maja godz. 15:00 lub 30 maja godz. 9:00Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
1 czerwca 2017 godz:10:00Ogłoszenie informacji o uzyskanych wynikach prób sprawności fizycznej
Od 23 czerwca do 26 czerwca 2017 r. do godz. 15:00Uzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
12 lipca 2017 r. godz. 10:00Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych
Do 13 lipca 2017 r.Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie
Do 20 lipca 2017 r. do godz. 12:00Ostateczny termin potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
21 lipca 2017 r. godz. 13:00Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych
7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętychMożliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęciaMożliwość złożenia do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego (nie dotyczy klasy ogólnej)


Od 24 lipca do 27 lipca 2017 r. do godz. 15:00Składanie dokumentów do wybranych klas pierwszych (wniosek z załącznikami). Wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły
28 lipca 2017 r. godz. 9:00Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
31 lipca 2017 godz:10:00Ogłoszenie informacji o uzyskanych wynikach prób sprawności fizycznej
17 sierpnia 2017 r. godz. 10:00Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych
Do 18 sierpnia 2017 r.Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie
Do 28 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00Ostateczny termin potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
29 sierpnia 2017 r. godz. 13:00Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych
7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętychMożliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęciaMożliwość złożenia do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Terminarz rekrutacji do klas pierwszych liceum (klasa ogólna), technikum i branżowej szkoły I stopnia


Od 22 maja do 9 czerwca 2017 r. do godz. 15:00Składanie dokumentów do wybranych klas pierwszych (wniosek z załącznikami). Wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły
Od 23 czerwca do 26 czerwca 2017 r. do godz. 15:00Uzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
12 lipca 2017 r. godz. 10:00Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych
Do 13 lipca 2017 r.Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie
Do 20 lipca 2017 r. do godz. 12:00Ostateczny termin potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku technikum i szkoły branżowej I stopnia zaświadczenia lekarskiego.
21 lipca 2017 r. godz. 13:00Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych
7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętychMożliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęciaMożliwość złożenia do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
Od 14 lipca do 17 sierpniaDodatkowe postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do klas pierwszych liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia


Od 24 lipca do 27 lipca 2017 r. do godz. 15:00Składanie dokumentów do wybranych klas pierwszych (wniosek z załącznikami). Wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły
Nie dotyczyUzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
17 sierpnia 2017 r. godz. 10:00Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych
Do 18 sierpnia 2017 r.Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie
Do 28 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00Ostateczny termin potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku technikum i szkoły branżowej I stopnia zaświadczenia lekarskiego.
29 sierpnia 2017 r. godz. 13:00Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych

Aktualne informacje o terminach wywieszania list będą publikowane na stronie internetowej szkoły.


Wymagane dokumenty w r. szkolny2017/2018

W przypadku techników i branżowej szkoły I stopnia dodatkowo:

 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kandydatów do techników i branżowej szkoły I stopnia)
 • Umowa o praktyczną naukę zawodu (do 20 sierpnia w przypadku kandydatów do branżowej szkoły I stopnia)

W przypadku szkoły policealnej:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_sp_2017.pdf (147 kB)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej

W przypadku kursów kwalifikacyjnych:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_kurs_2017.pdf (147 kB)
 • Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kwalifikacji rolniczych)

Wszystkie informacje dotyczące szkoły można uzyskać w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1500,
 tel. (65) 51-80-027.

Szkoła policealna

Regulamin i harmonogram
przyjmowania kandydatów na pierwszy semestr
szkół policealnych
na rok szkolny 2017/2018

 1. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie zostały opracowane w oparciu o:
  Zarządzenie nr 110.1.35.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych branżowych szkół pierwszego stopnia i na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Dokumenty kandydatów do szkoły przyjmowane są zgodnie z terminarzem zawartym w tabeli poniżej w godzinach od 8:00 do 14:00 w sekretariacie uczniowskim. Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce „Wymagane dokumenty” lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
 4. Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych na semestr pierwszy w kolejności alfabetycznej.
 5. Wszelkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji rozstrzyga dyrektor szkoły.

Terminarz rekrutacji
na pierwszy semestr szkół policealnych

Od 22 maja 2017 r. do 26 czerwca 2017 r.
godz. 15:00
Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
12 lipca 2017
godz. 10:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Do 13 lipca 2017 r.Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie
Do 20 lipca 2017 r.
godz. 12:00
Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego oraz zaświadczenia lekarskiego
21 lipca 2017 r.
godz. 13:00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na semestr pierwszy szkoły policealnej

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające
na pierwszy semestr szkół policealnych

Od 24 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r.
godz. 15:00
Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
17 sierpnia 2017
godz. 10:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Do 18 sierpnia 2017 r.Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie
Do 28 sierpnia 2017 r.
godz. 12:00
Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego oraz zaświadczenia lekarskiego
29 sierpnia 2017 r.
godz. 13:00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na semestr pierwszy szkoły policealnej

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_sp_2017.pdf (147 kB)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_kurs_2017.pdf (147 kB)
 • Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kwalifikacji rolniczych)

Wszystkie informacje dotyczące szkoły można uzyskać w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1500,
 tel. (65) 51-80-027.bip

Certyfikaty i odznaczenia


Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy

zobacz »