Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Środa, 19 grudnia 2018 r.
wstecz wstecz

Rekrutacja r. szk. 2018/2019


Typy szkół w r. szkolny 2018/2019

Nazwa szkołyNazwa profilu/zawoduJęzyk obcy
przedmioty rozszerzone
Przedmiot wskazany
przez szkolną
komisję rekrutacyjną
Cykl kształcenia

Liceum ogólnokształcące


dla młodzieży
klasa policyjna
i policyjna konna
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
geografia
chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata
klasa strażacko-ratownicza j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
geografia
chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata
klasa wojskowa j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
geografia
chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata
klasa lotnicza j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
geografia
fizyka
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata
klasa usportowiona
(lekkoatletyka)
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
biologia
chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata
klasa ogólna j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
geografia
biologia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata

Technikum


dla młodzieży
technik spedytor j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
geografia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
4 lata
technik architektury krajobrazu j. angielski
j. niemiecki
geografia
biologia
j. polski
matematyka
biologia
geografia
4 lata
technik hotelarstwa z concierge j. angielski
j. hiszpański
j. angielski
geografia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
4 lata
technik informatyk j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
fizyka
j. polski
matematyka
j. angielski
informatyka
4 lata
technik rolnik j. angielski
j. niemiecki
geografia
biologia
j. polski
matematyka
biologia
geografia
4 lata
technik żywienia i usług
gastronomicznych
j. angielski
j. niemiecki
geografia
chemia
j. polski
matematyka
chemia
geografia
4 lata
technik inżynierii środowiska i melioracji j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
biologia
j. polski
matematyka
biologia
geografia
4 lata
technik fotografii i multimediów j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
chemia
4 lata

Szkoła branżowa


(dawna zawodowa) dla młodzieży
(pracownicy młodociani) wszystkie zawody
j. angielski j. polski
matematyka
geografia
informatyka
3 lata

Szkoła policealna


(bezpłatna)
kształcąca w zawodach:
opiekun w domu pomocy społecznej
florysta
BHP
j. angielski
j. niemiecki

Regulamin i harmonogram
przyjmowania kandydatów do klas pierwszych
liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia
na rok szkolny 2018/2019


 1. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie zostały opracowane w oparciu o:
  • Zarządzenie nr 110.1.6.2018 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2018/2019
  • Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60) uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U z 2017 r. poz. 586)
 2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Dokumenty kandydatów do szkoły przyjmowane są zgodnie z harmonogramem zawartym w tabeli poniżej w godzinach od 8:00 do 14:00 w sekretariacie uczniowskim. Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce „Wymagane dokumenty” lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
 4. O przyjęciu kandydata do jednej z klas pierwszych decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Na sumę składają się punkty:
  1. uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego – wynik przedstawiony w procentach z:
   - języka polskiego
   - historii i wiedzy o społeczeństwie
   - matematyki
   - przedmiotów przyrodniczych
   - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
   mnoży się przez 0,2
  2. uzyskane z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wskazanych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wg zasady:
   - ocena celująca = 18 punktów
   - ocena bardzo dobra = 17 punktów
   - ocena dobra = 14 punktów
   - ocena dostateczna = 8 punktów
   - ocena dopuszczająca = 2 punkty
  3. za świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów
  4. za konkursy przedmiotowe oraz inne osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych lub sportowych odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum (zgodnie z wykazem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty). W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów:
   1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
    - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
    - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
   2. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust.4 i art. 22 ust.2 pkt 8 ustawy
    - tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
    - tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
    - tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania – 3 pkt.
   3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
    - dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
    - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
    - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
    - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
    - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
   4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust.4 i art.22 ust.2 pkt.8 ustawy
    - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
    - dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
    Dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
    - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
    - tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania – 3 pkt.
    - tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.
   5. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. IV, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    - międzynarodowym – 4 pkt.
    - krajowym – 3 pkt.
    - wojewódzkim – 2 pkt.
    - powiatowym – 1 pkt.
  5. za osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności i działalności na rzecz innych ludzi oraz środowiska (wolontariat, hospicjum, schronisko dla zwierząt) – przyznaje się 3 punkty.
  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do szkoły wynosi 200.
 5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub do danej części egzaminu gimnazjalnego stosuje się zapisy Rozporządzenia MEN z dnia 14.03.2017 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 586)
 6. Wszelkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji rozstrzyga dyrektor szkoły.

Terminarz rekrutacji do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia


Od 14 maja do 30 maja 2018 r. do godz. 15:00Składanie dokumentów do wybranych klas pierwszych (wniosek z załącznikami). Wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły
Od 15 czerwca do 19 czerwca 2018 r. do godz. 15:00Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły lub zmiany kolejności wybranych szkół
Od 22 czerwca do 25 czerwca 2018 r. do godz. 15:00Uzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Do 26 czerwca 2018 rWeryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełniane przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
11 lipca 2018 r. godz. 10:00Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych
Do 12 lipca 2018 r.Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie
Do 19 lipca 2018 r. do godz. 12:00Potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
20 lipca 2018 r. godz. 13:00Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych
7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętychMożliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęciaMożliwość złożenia do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do klas pierwszych liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia


Od 01 sierpnia do 03 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00Składanie dokumentów do wybranych klas pierwszych (wniosek z załącznikami). Wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły
Do 09 sierpnia 2018 r.Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełniane przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
24 sierpnia 2018 r. godz. 10:00Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych
Do 27 sierpnia 2018 r.Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie
Do 30 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00Potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
31 sierpnia 2018 r. godz. 13:00Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych
7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętychMożliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęciaMożliwość złożenia do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Aktualne informacje o terminach wywieszania list będą publikowane na stronie internetowej szkoły.


Wymagane dokumenty w r. szkolny2018/2019

W przypadku techników i branżowej szkoły I stopnia dodatkowo:

 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kandydatów do techników i branżowej szkoły I stopnia)
 • Umowa o praktyczną naukę zawodu (do 20 sierpnia w przypadku kandydatów do branżowej szkoły I stopnia)

W przypadku szkoły policealnej:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_sp.pdf (147 kB)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej

W przypadku kursów kwalifikacyjnych:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_kurs.pdf (147 kB)
 • Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kwalifikacji rolniczych)

Wszystkie informacje dotyczące szkoły można uzyskać w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1500,
 tel. (65) 51-80-027.

Szkoła policealna

Regulamin i harmonogram
przyjmowania kandydatów na pierwszy semestr
szkół policealnych
na rok szkolny 2018/2019

 1. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie zostały opracowane w oparciu o:
  1. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie zostały opracowane w oparciu o zarządzenie nr 110.1.6.2018 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych branżowych szkół pierwszego stopnia i na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Dokumenty kandydatów do szkoły przyjmowane są zgodnie z terminarzem zawartym w tabeli poniżej w godzinach od 8:00 do 14:00 w sekretariacie uczniowskim. Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce „Wymagane dokumenty” lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Terminarz rekrutacji
na pierwszy semestr szkół policealnych

Od 04 czerwca 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.
godz. 15:00
Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Do 26 czerwca 2018 r.Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełniane przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
11 lipca 2018 r.
godz. 10:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Do 12 lipca 2018 r.Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie
Do 19 lipca 2018 r.
godz. 12:00
Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego oraz zaświadczenia lekarskiego
20 lipca 2018 r.
godz. 13:00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na semestr pierwszy szkoły policealnej

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające
na pierwszy semestr szkół policealnych

Od 01 sierpnia 2018 r. do 03 sierpnia 2018 r.
godz. 15:00
Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Do 9 sierpnia 2018 r. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełniane przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
24 sierpnia 2018 r.
godz. 10:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Do 27 sierpnia 2018 r.Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie
Do 30 sierpnia 2018 r.
godz. 12:00
Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego oraz zaświadczenia lekarskiego
31 sierpnia 2018 r.
godz. 13:00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na semestr pierwszy szkoły policealnej

Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych na semestr pierwszy w kolejności alfabetycznej.
Wszelkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji rozstrzyga dyrektor szkoły.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_sp.pdf (147 kB)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_kurs.pdf (147 kB)
 • Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kwalifikacji rolniczych)

Wszystkie informacje dotyczące szkoły można uzyskać w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1500,
 tel. (65) 51-80-027.bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy

zobacz »