Ankieta dla nauczycieli Zespołu Szkół w Nietążkowie


Prosimy o rzetelne i szczere odpowiedzi.


Placówka: Technikum

Miejscowość: Nietążkowo

Data ewaluacji: od 14-02-2011 do 28-02-2011

Ankieta dla nauczycieli

Ankieta, o wypełnienie której Pana/Panią prosimy, ma charakter anonimowy. Jej celem jest poznanie opinii nauczycieli na temat funkcjonowania szkoły. Badanie jest elementem ogólnopolskiego PROGRAMU WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY i służyć ma reformie systemu nadzoru pedagogicznego oraz rozwojowi poszczególnych szkół i placówek. Aby osiągnąć ten cel ważne jest poznanie punktu widzenia nauczycieli. W związku z tym uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza.

Z poważaniem

autorzy i realizatorzy badań

1. W jaki sposób rada pedagogiczna przyjęła koncepcję pracy szkoły? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

rada nie zatwierdziła koncepcji pracy
rada zatwierdziła przygotowaną przez dyrektora koncepcję
rada zatwierdziła koncepcję pracy przedstawioną przez dyrektora po uwzględnieniu sugestii nauczycieli
rada zatwierdziła wypracowaną wspólnie koncepcję pracy

2. Czy czuje się Pan(i) współautorem(ką) koncepcji pracy szkoły? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie

3. Czy uczestniczył(a) Pan(i) w pracach nad analizą i/lub modyfikacją koncepcji pracy szkoły? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie

4. Jakie zmiany w ofercie szkoły zostały wprowadzone, by umożliwić uczniom pełniejszy rozwój?


5. Proszę wymienić wszystkie zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, które Pan(i) stosuje?


6. Czy w szkole planuje się procesy edukacyjne? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

tak
nie

7. Co uwzględnia Pan(i) w planowaniu procesów edukacyjnych w odniesieniu do przedmiotu, którego Pan(i) naucza? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

potrzeby uczniów
możliwości uczniów
liczebność klas
organizację roku szkolnego
czas potrzebny do zrealizowania poszczególnych treści
inne - jakie?

nie planuję procesów edukacyjnych w odniesieniu do przedmiotu

8. Czy szkoła zapewnia Panu(i) możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie

9. Czy pomieszczenia, w których Pan(i) prowadzi zajęcia sprzyjają osiąganiu zamierzonych celów? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie

10. Jakie metody sprzyjające uczeniu się stosuje Pan(i) w pracy z uczniami?


11. Jak często uczniowie mają szansę na Pana(i) zajęciach pracować metodą projektu? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

rzadziej niż raz na rok
raz na rok
kilka razy w roku
co miesiąc

12. Co wpływa na wybór przez Pana(nią) metod pracy z uczniami? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

cele zajęć
treści zajęć
możliwości uczniów
potrzeby uczniów
liczba uczniów
dostęp do pomocy
miejsce realizacji zajęć
inicjatywy uczniów
inne, jakie?

13. Czy przekazuje Pan(i) uczniom informację zwrotną, uzasadniającą ocenę? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

zawsze
prawie zawsze
rzadko
nigdy

14. Co zawiera informacja zwrotna?


15. Czy uczniowie dzięki informacji zwrotnej jaką otrzymują od nauczycieli są zmotywowani do pracy? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie

16. Czy monitoruje Pan(i) postępy uczniów? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

prowadzę analizę systematycznie w sposób zorganizowany
próbuję prowadzić systematyczną analizę
prowadzę analizę gdy pojawia się taka potrzeba
nie

17. Osiągnięcia jakich uczniów Pan(i) monitoruje? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

wszystkich uczniówe
koncentruję się na uczniach zdolnych
koncentruję się na uczniach z problemami

18. Jaki jest zakres monitoringu osiągnięć uczniów? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

dotyczy wszystkich uczniów
dotyczy wybranych roczników
dotyczy wybranych klas
dotyczy wybranych uczniów

19. Czy w szkole monitoruje się procesy edukacyjne? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

tak
nie

20. Jeżeli tak: proszę napisać, jakie pytania są stawiane podczas monitoringu?


21. W jaki sposób monitoruje Pan(i) procesy edukacyjne?


22. Czy Pan(i) bierze pod uwagę opinie uczniów o tym, jak chcieliby się uczyć? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

na wszystkich zajęciach
na większości zajęć
na niektórych zajęciach
nigdy

23. Czego dotyczyły pomysły uczniów, które Pan(i) uwzględnił? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

metod pracy na lekcji
tematyki lekcji
sposobu oceniania
terminów testów, sprawdzianów itp.
zajęć pozalekcyjnych
inne - jakie?

24. W jaki sposób Pan(i) wspiera swoich uczniów w uczeniu się?


25. W jaki sposób Pan(i) motywuje swoich uczniów?


26. Czy konsultuje Pan(i) swoje plany zajęć edukacyjnych z innymi nauczycielami? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

tak
nie

27. W jaki sposób dokonuje Pan(i) analizy procesów edukacyjnych zachodzących w szkole? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

samodzielnie przeprowadzam analizę procesów, za które ponoszę odpowiedzialność
analizę podejmuję wspólnie z innymi nauczycielami np. w zespołach zadaniowych
analizy tego typu są prowadzone z innymi nauczycielami przy okazji nieformalnych spotkań i rozmów
w szkole nauczyciele nie prowadzą analizy

28. Jaką pomoc uzyskuje Pan(i) od innych nauczycieli w planowaniu procesu nauczania?


29. Czy wsparcie jakie uzyskuje Pan(i) od innych nauczycieli jest wystarczające? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak

30. Czy uważa Pan(i), że Pana(i) głos jest brany pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji o wprowadzaniu koniecznych zmian w realizacji procesów edukacyjnych? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak

31. Proszę uzasadnić odpowiedź.


32. Kiedy ostatnio w Pana(i) szkole miała miejsce dyskusja na temat pożądanych postaw uczniów? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

nigdy
dawniej niż rok temu
między 6, a 12 miesiecy temu
w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy

33. Czy uczniowie uczestniczą w tworzeniu i zmianie działań wychowawczych? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie

34. W jaki sposób uczniowie uczestniczą we współtworzeniu i modyfikowaniu działań wychowawczych? Proszę podać przykłady.


35. W jaki sposób diagnozuje Pan(i) możliwości edukacyjne swoich uczniów? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.

Tak, w odniesieniu do wszystkich uczniów których uczę
Tak, w odniesieniu do większości
Tak, w odniesieniu do nielicznych
Nie diagnozuję

36. Jaka informacja wynika z diagnozy?


BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!

METRYCZKA

Poprosimy teraz Państwa o podanie kilku dodatkowych informacji. Są one objęte całkowitą tajemnicą badawczą i przeznaczone wyłącznie do analiz na poziomie województw i kraju.

Nauczany przedmiot:

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Język polski
Języki obce
Edukacja historyczna i obywatelska: historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości
Ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia
Edukacja przyrodnicza: przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka
Edukacja matematyczna i techniczna: matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka
Edukacja artystyczna i kulturalna: muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, wiedza o kulturze, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki
Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
Inne
Religia

Staż pracy w latach:

0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
więcej

Płeć:

kobieta
mężczyzna

Wychowawstwo:

tak
nie

Stopień awansu:

stażysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany
profesor oświaty

Ile godzin dydaktycznych tygodniowo prowadzi Pan/Pani w tej placówce?

0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
więcej

Opracowanie z oryginału JMNN

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych szkoły i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie, niezbędnych do pracy szkoły, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. Ust. nr 133 poz. 883).